ul. Kasprowicza 4 lok. 18 i 19 (budynek Koszary Funka), 10-220 Olsztyn
biuro@ocn.nieruchomosci.pl
NA SPRZEDAŻ

Zakochaj się W Nikielkowie-Olsztyn

142,380
1,582 m2

Olsztyńskie Centrum Nieruchomości ma przyjemność zaoferować do sprzedaży 2 działki w Miejscowości Nikielkowo. Działki w Planie są oznaczone symbolem 2MN. 

Przy działce są doprowadzone media typu:
woda, gaz i kanaliza

Dojazd do działek jest drogą utwardzoną.

W miejscowości znajduję się: Sklep, Kościół, Przystanek autobusowy lini 124, Restauracja, W pobliskiej miejscowości Myki J. Wadągiem 

Dojazd do Centrum Olsztyna to zaledwie 8km ( Według Nawigacji 11min)

Dz. nr 23/10 pow. 0,1582 ha
Dz. nr 23/9 pow. 0,1559 ha

Zainteresowała Cię nasza oferta? Nie zwlekaj! Zadzwoń i umów się na prezentację!
Zapewniamy również bezpłatne zbadanie zdolności finansowej, gdyż współpracujemy z doradcami finansowymi posiadającymi ofertę 25 banków.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów
funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 5MN:
1) Podstawowe przeznaczenie terenów funkcjonalnych – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) Uzupełniające przeznaczenie terenów funkcjonalnych – zabudowa gospodarcza, garażowa lub
gospodarczo-garażowa, altany, wiaty;
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2225
3) Ustala się na terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie symbolem 5MN strefę ograniczonego
zagospodarowania dla istniejących linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi, o których
mowa w ustaleniach dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej oraz w ustaleniach dotyczących szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
4) Zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z zabudową towarzyszącą;
5) Dopuszcza się przeprowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy zgodnie z ustaleniami
niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi;
6) W ramach przeznaczenia terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 5MN
w liniach rozgraniczających dopuszcza się lokalizację na jednej działce:
a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, bliźniaczego lub szeregowego;
b) jednego budynku gospodarczego lub jednego budynku gospodarczo-garażowego lub jednego budynku
garażowego;
c) wiat i altan.
7) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu funkcjonalnego:
a) nowoprojektowane budynki mieszkalne realizować jako wolnostojące, bliźniacze lub szeregowe;
b) budynek gospodarczy lub garażowy lub gospodarczo-garażowy realizować jako wolnostojący lub
zespolony z budynkiem jednorodzinnym;
c) wiaty i altany realizować jako wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego;
– dopuszcza się dobudowanie do budynku mieszkalnego wyłącznie jednej wiaty;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – kształtowane zgodnie z rysunkiem planu;
8) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego:
a) Powierzchnia biologicznie czynna – minimum 60% powierzchni działki;
b) Minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,01 (1%);
c) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – maksymalnie 0,25
(25%);
d) Wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01;
e) Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,75.
9) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla budynków mieszkalnych:
a) Wysokość zabudowy:
– wysokość budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym
poddasze użytkowe) – nie wyżej jednak niż 10,0 m;
b) Dopuszcza się wykonanie kondygnacji podziemnej w budynku mieszkalnym,
c) Dopuszcza się lokalizację garażu lub miejsc parkingowych na kondygnacji podziemnej;
d) Usytuowanie kalenic głównych budynków prostopadle lub równolegle do granicy działki, za wyjątkiem
działek narożnych, dla których nie ustala się usytuowania głównych kalenic budynków;
e) Dachy pochyłe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20º do 45º;
kryte dachówką, blachodachówką, gontem w odcieniach koloru czerwonego, szarego lub brązowego, lub
materiałami pochodzenia naturalnego m.in.: łupek kamienny, strzecha; w dachach budynków dopuszcza
się realizację lukarn i okien połaciowych;
f) W elewacjach budynku stosować materiały tradycyjne jak: cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie
tynków tradycyjnych, w kolorystyce barw stonowanych;
10) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla budynku gospodarczego,
gospodarczo-garażowego, garażowego:
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2225
a) Wysokość zabudowy maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna – nie wyżej jednak niż 7,0 m;
b) Usytuowanie kalenic budynków prostopadle lub równolegle do granicy działki, za wyjątkiem działek
narożnych, dla których nie ustala się usytuowania głównych kalenic budynków;
c) Dachy pochyłe jedno lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20º do
45º; kryte dachówką, blachodachówką lub gontem w odcieniach koloru czerwonego, szarego lub
brązowego lub materiałami pochodzenia naturalnego m.in.: łupek kamienny, strzecha;
d) W elewacjach budynku stosować materiały tradycyjne jak: cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie
tynków tradycyjnych, w kolorystyce barw stonowanych;
11) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla wiaty, altany:
a) Wysokość zabudowy maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna – nie wyżej jednak niż 6,0 m;
b) Dachy pochyłe jedno, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20º do
45º, kryte dachówką, blachodachówką lub gontem w odcieniach koloru czerwonego, szarego lub
brązowego, światło przepuszczalnym poliwęglanem, lub materiałami pochodzenia naturalnego m.in.:
łupek kamienny, strzecha;
12) Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 1200 m²;
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 600 m²;
c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – 300 m².
13) Ustala się maksymalną wysokość pozostałych obiektów budowlanych – nie wyżej niż 10,0 m.
Dz. nr 23/10 pow. 0,1582 ha
Dz. nr 23/9 pow. 0,1559 ha

Informacje finansowe

Cena: 110740.00 PLN

Powierzchnia: 1582.00 m2

Cena za metr: 70 zł/m2

Informacje techniczne

Typ nieruchomości: Działka

Rynek: Pierwotny

Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko: Marcin Boliński

Tel: 537980289

Email: marcin.bolinski@ocn.nieruchomosci.pl

Lokalizacja

Miejscowość: Nikielkowo

Ulica: Dębowa

Lat.: 53.80533, Long.: 20.56293

Pozostałe oferty

NA SPRZEDAŻ
Wyrandy
1,644 m2
NA SPRZEDAŻ
Purda
1,997 m2
NA SPRZEDAŻ
Artyleryjska Olsztyn
67 m2
O nas
Po wielu latach pracy w korporacji doszliśmy do wniosku, że Klient nie może być jedynie pozycją w Excelu czy targetem. Dla nas więc najważniejsze jest zadowolenie Klientów i polecenia dlatego musimy się starać bardziej niż liderzy! | Nasze doświadczenie: Nasi Doradcy działają w branży od 2011 roku. Bezpiecznie przeprowadziliśmy ponad 860 transakcji na łączną sumę 160 000 000 PLN wartości nieruchomości, która wciąż rośnie! Jesteśmy największym w Olsztynie brokerem rynku pierwotnego.
Obserwuj nas